Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalirejo

No

Nama

Jabatan

1

01.H. MARDI (KADES)

H. Mardi

Kepala Desa

2

02.RIALI SANTOSO, SH (SEKDES)

Riali Santoso, SH

Sekretaris Desa

3

03.MULYONO (KAUR PEMERINTAHAN)

Mulyono

Kaur Pemerintahan

4

04.Hj. AMPERANTI MARHAENINGSIH (KAUR PEMBANGUNAN)

Hj. Amperanti Marhaeningsih

Kaur Pembangunan

5

05.KRISTIAN ADI KUSUMA (PLT KAUR UMUM)

Kristian Adi Kusuma

Plt. Kaur Umum

6

06.SLAMET JUNAEDI (PLT KAUR KESRA)

Slamet Junaedi

Plt. Kaur Kesra

7

07.LASIYEM

Lasiyem

 

8

08.EKO EDHY PURWANTO (KADUS KUDON)

Eko Edhy Purwanto

Kadus Kudon

9

09.SUDARNO (KADUS KALIREJO)

Sudarno

Kadus Kalirejo

10

10.SUWARDI (KADUS POJOK)

Suwardi

Kadus Pojok

11

11.SUYONO (KADUS BERU)

Suyono

Kadus Beru